Statuten

Naam, zetel en verenigingsjaar
Artikel 1

1.      De vereniging draagt de naam: Airedale Terrier Verbond Nederland.

2.      Zij heeft haar zetel en is gevestigd te Hoofddorp.

3.      Zij is voortgekomen uit de gelijknamige Stichting Airedale Terrier Verbond Nederland.

4.      Het verenigings- en boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

Verhouding tot de Raad van Beheer

Artikel 2

1.      De vereniging Airedale Terrier Verbond Nederland ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2.      De vereniging Airedale Terrier Verbond Nederland aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3.      De leden van de vereniging Airedale Terrier Verbond Nederland zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging Airedale Terrier Verbond Nederland vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4.      De vereniging Airedale Terrier Verbond Nederland is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging Airedale Terrier Verbond Nederland jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging Airedale Terrier Verbond Nederland rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Doel

Artikel 3

1.      Het doel van de vereniging is:

a.  de fokkers en liefhebbers van de Airedale Terrier nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden voor de fokkerij voor te lichten;

b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.      De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.  het gezond houden en het verbeteren dan wel op peil houden van dit ras te bevorderen;

b.  de liefhebberij en de fokkerij in gunstige zin te bevorderen;

c.  het houden van vergaderingen;

d.  het eventueel houden van lezingen en cursussen op kynologisch gebied;
e.  het houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen en dergelijke;

f.   het bevorderen van het geven van trainingen aan Airedale Terriers;

g.  haar leden voor te lichten bij aankoop, import, verkoop en dekking en over alles de fokkerij van honden betreffende;

h.  het bevorderen van het inschrijven van nesten, alsmede van enkele honden in de Nederlandse Hondenstamboekhouding;

i.    het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer;

j.    het behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeestercorps;

k.  andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

Leden

Artikel 4

1.      De vereniging kent leden, fokkerleden en ereleden.

2.      Als lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben

3.      Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.      Fokkerleden zijn leden die te kennen hebben gegeven zich als zodanig te willen laten registreren bij het ATVN. Zij dienen daartoe in het bezit te zijn van een door de FCI erkende kennelnaam. Zij zijn gehouden tot naleving van het door het ATVN vastgestelde rasspecifieke fokreglement.

5       Ereleden zijn leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemenevergadering met algemene stemmen worden benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste 10 leden.

6.      Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de aanvrager een bericht van positieve beslissing hiertoe heeft ontvangen van de secretaris.

7.      Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Toelating

Artikel 5

1.      Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden.

2.      Het bestuur kan mensen uitnodigen voor het lidmaatschap.

3.      Bij niet-toelating tot lid kan de afgewezene in beroep gaan bij de algemene vergadering. De algemene vergadering neemt haar beslissing op haar eerstvolgende bijeenkomst.

Einde lidmaatschap

Artikel 6
1.      Het lidmaatschap eindigt:

a.      door het overlijden van het lid;

b.      door opzegging door het lid;

c.      door opzegging door het bestuur;

d.      door ontzetting.

2.      Opzegging geschiedt tegen het eind van het verenigingsjaar, met een opzegtermijn van minimaal vier weken en eindigt op het eerstvolgende toegestane tijdstip na die opzegging.

3.      Het bestuur kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien:

a.      het lid niet meer voldoet aan de vereisten die aan het lidmaatschap zijn gesteld in de statuten;

b.      het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

c.      als van de vereniging niet redelijkerwijs geëist kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.      Het bestuur kan besluiten tot ontzetting, indien:

a.       het lid handelt in strijd met: statuten, reglementen en besluiten van de vereniging;

b.      door woord of geschrift of gedrag de belangen en goede naam en faam van de hondensport in het algemeen en/of die van het Airedale Terrier Verbond Nederland en/of van haar bestuur en/of individuele leden in het bijzonder schaadt en/of benadeelt.

5.      a.   Opzegging als vermeld in artikel 6 lid 1 sub b. dient schriftelijk te geschieden;

b.   De beëindiging van het lidmaatschap als vermeld in artikel 6 lid 1 sub c. en d. geschiedt schriftelijk met opgaaf van redenen en bij aangetekend schrijven.

6.      Tegen een besluit als vermeld in artikel 6 lid 1 sub c. en d. staat het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering, binnen één maand na ontvangst van het besluit.

7.      a.   De algemene vergadering beslist over het beroepschrift op haar eerstvolgende bijeenkomst;

b.  Hangende het beroepschrift blijft het lid geschorst.

Geldmiddelen

Artikel 7

1.      a.     Ieder lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

b.      Voor speciale diensten door de vereniging ten behoeve van haar leden verricht, kan het bestuur een afzonderlijke financiële bijdrage vragen.

c.       De hoogte van de bijdrage onder a. en b. vermeld, wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

d.       De bijdragen kunnen niet teruggevorderd worden.

e.       Verplichtingen van het lid, ontstaan vóór de opzegging van het lidmaatschap, blijven van kracht.

f.        Het bestuur kan in bijzondere gevallen beslissen tot:
–     ontheffing van betaling van de jaarlijkse bijdrage;

–     gedeeltelijke ontheffing van betaling van de jaarlijkse bijdrage.

g.       Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

2.      Buiten de bijdragen van de leden kan de vereniging putten uit:

a.      donaties;

b.      subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;

c.      inkomsten uit eigen vermogen;

d.      alle andere baten.

3.      De leden van de vereniging, hieronder begrepen ook het bestuur, ontvangen geen vergoeding voor de door hen gemaakte reiskosten, behoudens in uitzonderlijke gevallen, zulks ter goedkeuring door de algemene vergadering.

Bestuur

Artikel 8

1.      Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen meerderjarige leden, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester, alsmede een plaatsvervanger van de voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen.

2.      De algemene ledenvergadering benoemt het bestuur.

3.      Alleen leden van het Airedale Terrier Verbond Nederland kunnen worden benoemd in bestuursfuncties.

4.      De benoeming geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, afkomstig van:

a.  het bestuur;

b.  tien of meer leden.

5.      a. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld;

b. De voordracht door tien of meer leden moet tenminste veertien dagen voor de

aanvang van de vergadering bij aangetekend schrijven ter kennis van het bestuur worden gebracht.

6.      Het bindend karakter kan aan beide voordrachten ontnomen worden door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

7.      De algemene vergadering is vrij in haar keuze als:

a.  er geen voordracht is;

b.  de algemene vergadering het besluit neemt van artikel 8 lid 6.

8.      Daalt het aantal bestuursleden beneden vijf, dan houdt het bestuur haar bevoegdheid.

9.      In de gevallen waarin lid 8 van dit artikel van toepassing is, roept het fungerende bestuur zo spoedig mogelijk een algemene vergadering uit om voorziening in de opengevallen plaatsen aan de orde te stellen.

Taak van het bestuur

Artikel 9

1.      Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.      Tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte is bevoegd:
a.  het bestuur als zodanig;

b.  de voorzitter samen met de secretaris.

3.      Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten:

a.  tot het aankopen, vervreemden en/of bezwaren van onroerende goederen en/of registergoederen;

b.  waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een derde

verbindt;

c.  het huren, verhuren of op andere wijze in genot geven of verkrijgen van registergoederen;

d.  het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging een bankkrediet verkrijgt;

e.  het lenen en/of uitlenen van gelden voor zover dat met een bankkrediet geschiedt;

f.    het aangaan van dadingen.

4.      Het bestuur behoeft geen goedkeuring van de algemene vergadering voor het optreden in rechte ter verkrijging of handhaving van rechten, daaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding en het voeren van arbitrale gedingen.

5.      Op het ontbreken van toestemming kan voor zover het betreft de rechtshandelingen als vermeld in lid 3 sub a. en b. door en tegen derden een beroep worden gedaan.

6.      Voor zover het geen rechtshandelingen betreft als vermeld in lid 3 sub a. tot en met

f. behoeft het bestuur geen goedkeuring voor rechtshandelingen die een bedrag van eenduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) niet te boven gaan.

7.      Het bestuur is zonder voorafgaande toestemming bevoegd tot het nemen van alle rechtshandelingen die geen uitstel kunnen leiden, conservatoire maatregelen daaronder begrepen.

8.      Het bestuur kan onderdelen van zijn taak onder zijn verantwoording laten uitvoeren door één of meer commissies, die door het bestuur worden benoemd.

9.      Het bestuur houdt een register bij, vermeldende alle namen en adressen van de leden.

10.    De secretaris voert en ondertekent de correspondentie van de vereniging en houdt kopie hiervan.

11.    Onder zijn verantwoording komen notulen, presentielijst en lijst van introducés van elke vergadering tot stand.

12.    De penningmeester is verantwoordelijk voor alle onder zijn berusting zijnde geldmiddelen en tekent de kwitanties.

13.    Invordering van de contributies en andere bijdragen is aan hem opgedragen.

14.    De bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken behoorlijk en op eerste vordering aan het bestuur af te dragen.

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur

Artikel 10

1.      Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon verenigd zijn. De voorzitter der vereniging wordt door de algemene vergadering gekozen.

2.      Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

3.      Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en aan de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 11

1.      Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a.  door ontslag door de algemene vergadering;

b.  door schorsing door de algemene vergadering;

c.  door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

d.  op verzoek van het bestuurslid.

2.      Schorsing en ontslag van een bestuurslid kunnen alleen worden uitgesproken door een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.

3.      Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen één maand na de eerste vergadering;

a.  deze vergadering kan een besluit nemen tot schorsing en ontslag van dezelfde bestuursleden als in de eerste vergadering aan de orde zijn geweest;

b.  voor het in sub a. bedoelde besluit is een twee/derde meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden vereist.

4.      Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

5.      Het aftredende lid kan zich herkiesbaar stellen. Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Jaarverslag – rekening en verantwoording

Artikel 12

1.      Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

2.      Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daartoe te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.      Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn verslag uit en doet onder overlegging van een staat van baten en lasten en eventuele  balans, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.      De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een Commissie Financiële Controle van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.      Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.      De last der commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.      Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergadering

Artikel 13

1.      Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.      Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c.voorzieningen in eventuele vacatures;

d.de jaarlijks door de leden verschuldigde bedragen voor het volgende jaar;

e.voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering;

3.      Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.       a. Voorts is het bestuur op een met redenen omkleed verzoek van een/tiende deel van het aantal leden dat stemrecht heeft, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering;

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze genoemd in artikel 17 of per advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

c. Indien in de periode gelegen tussen twee algemene vergaderingen opnieuw het verzoek als in dit lid sub a. vermeld, wordt ingediend om reden als die waarover reeds een algemene vergadering is geweest, dan wordt dat verzoek van de hand gewezen;

d. Deze afwijzing zal op de jaarvergadering met redenen worden omkleed.

Toegang en stemrecht

Artikel 14

1.      a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging;
b. Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden behoudens bij de behandeling van hun beroepschrift.

2.      Over toelating van andere dan in lid 1 sub a. genoemde personen beslist de algemene vergadering.

3.      Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

4.      Geen stemrecht komt toe aan leden over zaken die hem of haarzelf, zijn of haar echtgeno(o)t(e) of bloedverwanten in rechte lijn, of degene waarmee een samenlevingsverband bestaat, betreffen.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 15

1.      De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.      Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die een vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

3.      De voorzitter leidt de vergaderingen van bestuur en leden. Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken. Hij zorgt voor handhaving van statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en/of het woord te ontnemen. Hij kan iemand verzoeken om de vergadering te verlaten, aan welk verzoek gevolg moet worden gegeven.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 16

1.      Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.      Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.      Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.      De voorzitter bepaalt de wijze waarop op de vergadering wordt gestemd met inachtneming van het volgende:

a. stemmingen over personen geschieden schriftelijk;
b. indien slechts één kandidaat is gesteld over wie moet worden gestemd kan deze bij acclamatie worden gekozen, tenzij één van de leden schriftelijk stemming verlangt.

5.      a. Ongeldige stemmen worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken;

b. Ongeldig zijn stemmen die zijn ondertekend die blanco of onduidelijk zijn, of iets anders bevatten dan de naam van de kandidaat of datgene wat door de voorzitter is verzocht.

6.      a. Indien bij een stemming over personen bij eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen;

b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming;

c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen;

d. Staken de stemmen dan beslist het lot.

7.      Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

8.      Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.      Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 17

1.      De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of per email aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen.

2.      Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

Commissies

Artikel 18

1.      De vereniging kent permanente en tijdelijke commissies.

2.      De permanente commissie Fokkersbelangen bestaat uit leden die geregistreerd staan als fokkerleden. Omtrent taak, samenstelling, werkwijze en andere onderwerpen betreffende deze commissie worden bij huishoudelijk reglement nadere regels gesteld.

3.      Het bestuur kan één of meer tijdelijke commissies instellen, waaraan het onder zijn verantwoordelijkheid één of meer nader omschreven taken kan toekennen.

Wijziging statuten

Artikel 19

1.      In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld en welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Beheer.

2.      Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen vóór de vergadering de voorgestelde wijziging op een daartoe geschikte wijze door middel van een afschrift aan alle leden doen toekomen.

3.      Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen zes weken daarna een tweede vergadering over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest uitgeschreven. Ongeacht het aantal tegenwoordige leden kan hierover worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

4.      Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 20

1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt binnen zes weken een tweede algemene vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

2. Artikel 19 eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing.

3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de algemene vergadering een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de algemene vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

Huishoudelijk reglement

Artikel 21

1.      De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin die onderwerpen zijn geregeld, waarvan de statuten een nadere regeling verlangen, dan wel waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.       De algemene vergadering kan tevens een of meer andere reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten en/of het huishoudelijk reglement niet of niet volledig wordt voorzien.

3.       Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten, noch met de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

4.       Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement en de in lid 2 bedoelde reglementen is het bepaalde in artikel 19, leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.